GDPR - Information om dataskyddsförordningen

Endurance.se och Endurance som molntjänstbaserad träningsdagbok, nedan kallad Endurance eller tjänsten värnar om den personliga integriteten. Alla som utövar träning i enheter har rätt till ett privatliv. Personuppgifter som behandlas i vår verksamhet hanteras därför med omsorg om den enskildes integritet och i enlighet med gällande lagstiftning.

Syftet med att hantera personuppgifter är att på ett rättssäkert sätt fullgöra våra skyldigheter som myndighet från det att elever söker till verksamheten till dess att elever avslutar sina studier. Även efter att elever slutat studera hos oss kommer personuppgifter att finnas registrerade hos oss. Principen är dock att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Läs mera om de grundläggande dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679), artikel 5.

De personuppgifter som hanteras är namn, e-postadress, årskull och skola. Några andra uppgifter varken används eller sparas för säkerhets skull.

Personuppgifterna lämnas från NIU/RIG tränare då utövare antas till gymnasieutbildning under tiden eleverna är registrerade i verksamheten. När eleverna avslutar studierna bevaras uppgifter om namn, e-postadress, årskull och skola.

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett flertal rättigheter.

Rätt till tillgång

Rätten till tillgång får inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. Därför är det viktigt att vi kan säkerställa att det verkligen är rätt person som begärt ut uppgifterna. För säker identifiering behöver vi din underskrift. Eventuella registerutdrag skickas antigen hem till din folkbokföringsadress alternativt kan dokumenten hämtas på skidförbundets kansli om du har en giltig legitimation med dig.

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade. Om du upptäcker felaktiga uppgifter kan du antingen kontakta den person du har kontakt med i ditt ärende eller vända dig till Endurance dataskyddsombud.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

I vissa fall har du som registrerad rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Nedan finns de fall som tas upp i den europeiska dataskyddsförordningen där du som registrerad har rätt att få dina uppgifter raderade.

I vissa fall kan det finnas undantag som gör att uppgifterna ändå inte kan raderas. Det kan till exempel vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling, behandling för arkivändamål eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18 om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.

Behandling av personuppgifter i mejl

Endurance lämnar aldrig ut några uppgifter om mailadresser till någon. Hanteringen sker endast för funktionen inloggning tillsammans med personligt (krypterat) lösen samt funktion för ”Glömt lösen”. Då både kontroll och utskick baseras på korrekt mailadress. Hantering av personuppgifter i mejl lyder under samma dataskyddslagstiftning som övrig behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig (PuA). I Endurance är styrelsen ansvarig för de personuppgifter som hanteras inom den egna verksamheten.

Klagomål

Om du som registrerad anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt kan du kontakta Endurance dataskyddsombud. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Mer information samt kontaktuppgifter hittar du hos Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

För frågor som rör dina personuppgifter och hur vi hanterar dem kan du kontakta vårt dataskyddsombud Peter Engström på peter.engstrom@drumedar.se. Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på Endurance behandling av dina personuppgifter.